Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Zakres robót

 

 

Plan orientacyjny DK9 Iłża

Zakres robót obejmuje:

 

1) budowę drogi krajowej nr 9 o przekroju: jednojezdniowym o 2 pasach ruchu, jednojezdniowym o 3 pasach ruchu i dwujezdniowym o 2 pasach ruchu i pasa awaryjnego dla przekroju 2x2. Korpus robót ziemnych należy wykonać zgodnie z realizowanym przekrojem drogowym,

2) węzły drogowe: Iłża Północ i Iłża Południe,

3) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową, w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich kategorii w zakresie wywołanym budową obwodnicy,

4) budowę dróg innych niż droga krajowa (w tym zmianę przebiegu istniejących dróg, budowę dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe), w tym określenie docelowej kategorii tych dróg i uzgodnienie z przyszłymi zarządcami ich przejęcia,

5) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

6) obiekty inżynierskie w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą krajową,

 

7) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

8) urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,

9) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

 

10) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

11) przebudowę układu linii kolei wąskotorowej Starachowice Wsch. – Iłża (odcinek Pastwiska – Błaziny Dln.),

12) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,

13) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

14) oświetlenie drogowe,

 

15) urządzenia BRD: oznakowanie drogi krajowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi krajowej,

16) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

17) po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

18) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

 

19) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

20) wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

 

21) Wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:

- właściwości gruntów, skał i innych materiałów,

- przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami lub zasadnymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża),

- wartości granicznych odkształceń,

- wymagań określonych w polskich normach.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
https://www.gddkia.gov.pl/

/ Inżynier Kontraktu

MULTICONSULT POLSKA
SP. Z O.O.
Ul. Bonifraterska 17
05-077 Warszawa
https://multiconsult-polska.com/

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
http://www.intercor.eu/